شماره تماس مستقیم شهردار : 05632853300

     شماره فکس شهرداری 05632853220

    شماره های شهرداری: 05632853301 الی 05632853303

    شهردار محمود ملکی    شهرداران سابق: